Algemene voorwaarden

Vachtverzorging 

1. Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die gesloten wordt tussen Furrfact en de klant. Een overeenkomst wordt gesloten door het maken van een afspraak.

2. Beeldmateriaal

Furrfact heeft het recht om foto’s en/of filmpjes te maken van de katten tijdens de behandeling en te gebruiken op social media. Indien je dit als klant niet wenst, dien je dit schriftelijk te melden.

3. Prijs en betaling

De prijs voor een vachtverzorging staat vermeld op de website.
Betaling gebeurd bij afronden van de vachtverzorgingssessie en dit ofwel cash, via Sum Up of via een bankoverschrijving op het rekeningnummer van Furrfact BE38001938300072.

4. Annulering

Mits verwittiging tot 24u voor de geplande trimafspraak is annuleren kosteloos. Wordt er later geannuleerd, dan rekenen we 25 euro onkosten aan omdat we dan jouw plaats niet meer op tijd kunnen invullen. Mits het voorleggen van bewijsmateriaal dat aantoont dat een annulering binnen de 24u gerechtvaardigd en onvoorzien is, vervalt de aangerekende annuleringskost.

5. Aansprakelijkheid

De ondernemer is t.o.v. de klant aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar of door personen in haar dienst. Hiervoor heeft de ondernemer een verzekering aansprakelijkheid afgesloten.
Furrfact kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat. Furrfact zal in alle mogelijkheden zijn uiterste best doen om het gewenste resultaat bij een behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting bestaan.


Kattenoppas aan huis  

 

 

6.Opdracht

 

 • Na uw aanvraag wordt er een datum vastgelegd voor een gratis kennismakingsgesprek bij u thuis.
  Op deze manier leert u Furrfact beter kennen en maken wij kennis met uw kat(ten). We doen een rondleiding bij u thuis en bespreken alle details van het oppas contract aan huis.
 • Op de begindatum van het oppas contract komt de kattenoppas bij u thuis om uw kat(ten) te verzorgen: eten geven, drinken verversen, kattenbak verschonen, opruimen ongelukjes, zone rond de kattenbak en eetbak proper maken,toedienen van medicatie, controleren algemene gezondheidstoestand van uw kat, spelen en knuffelen met uw kat volgens de wensen van de kat.
 • Op de einddatum van de oppasperiode contacteert u Furrfact, zodat wij weten dat u thuis bent en alles in orde is. Er wordt dan een datum afgesproken om de sleutel terug aan u te overhandigen en de eindafrekening te regelen.

 

7.Vaccinaties

 • De vaccinaties tegen katten- en niesziekte, leucose en de parasietenbestrijding (vlooien,wormen,teken,oormijt) dienen in orde te zijn op het moment dat de oppasperiode begint en moeten bewezen kunnen worden (vaccinatieboekje). 
 • De vaccinaties moeten ten minste 3 weken voor de oppasperiode toegediend zijn. De vaccinaties moeten jaarlijks hernieuwd worden. Kittens dienen hun volledige vaccinatieschema doorlopen te hebben. 
 • Het vaccinatieboekje blijft tijdens de oppasperiode ter beschikking van Furrfact
 • De kat(ten) moet(en) net voor de oppasperiode ontvlooid te zijn, gelieve de datum te noteren in de het vaccinatieboekje, wanneer er toch vlooien ontdekt worden moet Furrfact een behandeling instellen waarvan de kosten aan u worden doorgerekend.  
 • Uw kat(ten) dient (dienen) om de drie maand ontwormd te worden.
 • Furrfact kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvoorziene ongevallen, ziekte, overlijden of weglopen van uw kat(ten) tenzij dit door nalatigheid van de opdrachtnemer zou gebeuren.   
 • Bij het vaststellen van ziekte zal de eigenaar of de contactpersoon altijd eerst verwittigd worden. In onderling overleg wordt beslist of er een dierenarts (DA opdrachtgever of DA opdrachtnemer of DA van wacht) geconsulteerd zal worden. Tenzij de opdrachtnemer de ziekte of kwaal levensbedreigend acht zal er altijd eerst gehandeld worden in het belang van de kat. De hierbij gemaakte kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Indien uw kat(ten) last heeft (hebben) van gezondheidsproblemen en/of gedragsproblemen dient u dit te melden bij het maken van uw reservatie.
 • Stel steeds een transportbakje ter beschikking zodat Furrfact uw kat (ten) veilig naar de dierenarts kan brengen in geval dit nodig is. 

8.Verzorging

 • De opdrachtgever dient te zorgen dat er voldoende voedsel, kattenbakkorrels en eventuele medicijnen voor de verzorging door de opdrachtnemer aanwezig is en duidelijk zichtbaar of meegedeeld waar deze liggen. Als deze middelen niet aanwezig zijn of duidelijk zichtbaar zal de opdrachtnemer deze naar eigen inzicht en zonder overleg aanschaffen, waarbij de kosten voor de opdrachtgever zijn.
 • Furrfact zal naar beste inzicht en vermogen de kat(ten) van de opdrachtgever verzorgen, conform de met de opdrachtgever gemaakte afspraken.
 • Indien er afgesproken is dat uw kat(ten) naar buiten mag (mogen), is Furrfact niet aansprakelijk voor vermissing. U dient uitdrukkelijk te vermelden dat uw kat(ten) naar buiten mag (mogen).
 • Indien er sprake is van vermissing van uw kat(ten) zullen meteen alle nodige stappen ondernomen worden d.w.z. verwittigen van de eigenaar, verwittigen van dierenartsen in de buurt, organiseren van zoekacties, bevragen bij buren, flyeren, oproepen laten plaatsen op sites van vermiste katten, … Alle eventueel gemaakte kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Furrfact kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het overlijden van u kat(ten).

 9.Woning & Sleutel

 • Furrfact zal het huis van de opdrachtgever, voor zover mogelijk, in dezelfde staat achterlaten als waarin het bij de aanvang van de oppas was.
 • De eigenaar van de huisdieren is en blijft verantwoordelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar huisdier(en) toebrengt aan anderen of aan de eigendommen van anderen, en dit volgens de Belgische Wet
 • Furrfact is niet verantwoordelijk voor schade aan de woning, inbraak of brand, behalve als de opdrachtnemer zelf direct de schade veroorzaakt. In dit laatste geval zal onze verzekering onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.
 • De sleutel(s) met toegang tot uw woning worden bewaard met een label met naam van de kat(ten) op en het telefoonnummer van Furrfact. Nooit met uw persoonlijke gegevens zoals naam en/of adres. Dit geldt ook voor andere toegangsmiddelen zoals bv. afstandsbediening garagepoort, toegangscode alarm, … 
 • Bij afgifte van de sleutel(s) e.d. wordt zowel bij in ontvangst name als bij teruggave het respectievelijke document ondertekend.
 • Op het einde van de oppasperiode zal Furrfact onder geen enkele voorwaarde de sleutels overhandigen aan derden behoudens uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever
 • De huissleutel wordt overhandigd ten laatste 1 dag voor het begin van de oppasperiode. Tenzij het om een onverwachte oppasperiode gaat bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname, dan kan u (of een vertrouwenspersoon) ons op het moment zelf contacteren zodat we de oppas voor uw kat(ten) kunnen regelen.
 • Indien er tijdens de oppasperiode derden (bv. poetsvrouw of familieleden) aanwezig zullen zijn in het huis, gelieve dit dan te melden bij het maken van uw reservatie. Furrfact is niet verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen veroorzaakt door derden tijdens de gehele oppasperiode. Furrfact is niet verantwoordelijk voor de vermissing van uw kat(ten) door nalatigheid van derden die tijdens de oppasperiode aanwezig zijn in uw woning.

 

10.Foto’s en filmpjes

 • De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de opdrachtnemer op regelmatige basis een update te bezorgen. Dit kan zijn via foto, filmpje of bericht. Het is voor alle partijen fijn om op de hoogte te blijven van het verloop van de oppas en het welzijn van de katten tijdens de oppasperiode.

11.Tarieven & Betaling & Annulatie

 • De tarieven staan vermeld op de website van Furrfact en in het oppascontract en liggen vast vanaf reservatie.
 • Vermelde prijzen gelden per begonnen dag.
 • Er wordt een km- vergoeding van 0.35€/km aangerekend berekend volgens Google maps, te rekenen van Grote Baan 410,2235 Hulshout (heen en terug) vanaf meer dan 5km .De km vergoeding ligt bij afsluiten van het contract voor de oppasperiode vast.
 • Bij aanvaarding van het contract rekenen wij een voorschotbedrag aan van 30% van het totale bedrag voorde oppasperiode dit is te betalen uiterlijk 2 weken voor de start van de opdracht
 • Het verschuldigde bedrag voor de oppasperiode wordt voldaan aan het einde van de afgesproken oppasperiode ofwel cash ofwel via Sum up ofwel via overschrijving op rekeningnummer van Furrfact BE38001938300072 met vermelding van de naam van de kat (katten) en de oppasperiode. Het verschuldigde bedrag is te betalen binnen de 14 dagen na het einde van de oppasperiode. 
 • Bij cash betaling zal u steeds een bewijs van betaling ontvangen. Zodanig is er geen discussie mogelijk van eventuele niet-betaling.
 • Indien door omstandigheden de oppasperiode verlengd dient te worden bv. tijdelijk niet kunnen terugkeren vanuit het buitenland, verlenging van ziekenhuisopname dan wordt de overeenkomst verlengd onder dezelfde voorwaarden vastgelegd in het begin van de overeenkomst tenzij uitdrukkelijk anders onderling overeengekomen.´
 • Indien de annulatie van de opdracht gebeurd door de klant, is er geen annulatiekost verschuldigd en dit tot 15 dagen voor aanvang van de overeengekomen oppasperiode. Bij annulatie vanaf 14 dagen voor het begin van de oppasperiode is de opdrachtgever een annulatiekost verschuldigd ten bedrage van 30% van het vastgelegde tarief van de voorziene oppasperiode en dit voor de administratieve onkosten en gereserveerde tijd.
 • Indien er een annulatiekost verschuldigd is dient deze voldaan te worden binnen de 14 dagen na de opzegging van het oppascontract en via overschrijving op het rekeningnummer van Furrfact BE38001938300072 met vermelding van de naam (namen) van de kat (katten) en de omschrijving annulatiekost.
 • Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per email naar valerie@furrfact.be
 • Indien door onvoorziene omstandigheden (ziekte, ongeval, overmacht) Furrfact niet bij machte is om de oppasdienst te verlenen, zal u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden. Wij zoeken samen naar een geschikte oplossing
 • Indien de opdrachtgever niet verwittigd dat de oppas aan huis niet dient door te gaan, wordt er 50% van het vastgelegde tarief van de voorziene oppasperiode aangerekend.
 • Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle bijkomende kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. 
 • Bij het uitblijven van betaling worden gerechtelijke interesten in rekening gebracht, vermeerderd met een administratieve boete 15 euro.